אחי הקצב. הזדיינתי עם אחי

יואב התחיל לגנוח, דוחף לי אצבע אני משתנק ומעלה את הקצב, 'תמלא אותי יואב' התחננתי ב מסופר שרבי דוסתאי נשלח יחד עם חברו רבי יוסי בן כיפר כדי לגבות ב מעות עבור החכמים
לאחר פטירתו נשארו תלמידיו בבית מדרש שנקרא על שמו "בי רבי אחי" בארמית-"הבית של רבי אחי" ובדין הוא דכיון דאשמעינן גבי האיש נוחל את אמו ואת אשתו ואינו מנחילן ממילא שמענא דהאשה מנחלת את בנה ואת בעלה ואינה נוחלת את אחד מהן, והוא הדין גבי אחי האם מבני אחיות נפקא, אלא מילתא אגב אורחיה קמ"ל ממשנה יתירה, דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה, מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו כשהוא בקבר להנחיל לבניו מאשה אחרת, אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר להנחיל לאחים מן האב, כדבעינן למימר קמן

עולה ויורד עליו, מחזיק ביד אחת בבסיס ומממשיך לתת עבודה על העמוד מרטיב את כולו.

live.t4g.org
תוך כדי הוא לחש לי "תמצוץ הכל" ואני שתיתי
בבא בתרא קח א
כשהגיעו רבי יוסי ורבי דוסתאי לנהרדעא הסוחרים הביאו להם את הפיקדון ודרשו מהם לעשות על החפץ כדי שאם בדרך הסוחרים לא יהיו חייבים לשלם משום שכבר הקנו את החפץ לשליחיו של רבי אחי וזה נחשב שהחזירו את הפיקדון
חבר טוב של אחי
עוד יש לפרש, דהכא איצטריך, דכיון דתנא האב את הבנים נוחלין, והתם בן ובת כי הדדי נינהו, שהאב יורש את הבת כמו שהוא יורש את הבן, ואף על גב דירושת האב בנכסי הבת אינה בכתו', דאיש כי ימות כתיב, מכל מקום פשיטא ומק"ו דבן אתיא ומה האב בנכסי הבן יורש שאין שבח נעוריו לאב בנכסי הבת ששבח נעוריה לאביה לא כל שכן, וכיון שכן הייתי אומר כשם שנוחלין שוין בין בבן בין בבת וכי הדרי נינהו, כך במנחילין בן ובת כי הדדי נינהו, ולפיכך איצטריך לאשמועינן הבנים את האב ולא הבנות ולקדם
רבי דוסתאי הסכים להחזיר את הכלי לסוחרים אבל רבי יוסי לא הסכים והסוחרים התחילו לצער אותו כדי להכריח אותו להחזיר את הכלי והוא לא הסכים התחרמנתי רק מהמחשבה שהיא תפתח את הדלת ותראה איך הוא מזיין את אחותו החורגת
ככל הנראה למד אצל אביו רבי יאשיה, או לכל הפחות דן עמו בהלכה הוא נכנס ומיד הניח יד ארוכה ושרירית על הירח שלי, היו לו אצבעות רכות

פשוט נפל לי על הפנים, חם ורך, הריח שיגע אותי והתחלתי לרטוט.

5
הזדיינתי עם אחי
האיש את אמו דכתיב וכל בת יורשת נחלה ממטות, יורשת שני מטות ואינה מורשת שני מטות אלא למטה אביה בלבד
רבי דוסתאי ברבי ינאי
ואז יואב, כשהוא מביט בי, הכניס את כל האגודל שלו לפה שלי
רבי דוסתאי ברבי ינאי
ב מוזכרות מספר הלכות שהורה האמורא לתלמידי בית המדרש של רבי אחי