חישוב שטח טרפז. GeoGebra

חישוב ההיקף כתוב שגובה הטרפז שווה לאורך הצלע הקצרה, כלומר ל- 2 סנטימטר בכול סוגי הטרפזים האלכסונים יוצרים שוות בין
תרגיל 2: חפיפת משולשים בטרפז שווה שוקיים בטרפז שווה שוקיים ABCD מעבירים שני אלכסונים הנפגשים בנקודה O הוכיחו כי הטרפז הוא שווה שוקיים

סכום זוויות צמודות שאינן על אותו הבסיס הוא 180 מעלות.

12
טרפז
סיכום תכונות האלכסונים בטרפז תכונות 1-2 שייכות לכל הטרפזים
GeoGebra
תשובה: שטח הטרפז הוא 50 סמ"ר
חישוב שטח משולש
מה היחס של AC : OA
אלכסוני הטרפז AC ו BD חותכים את קטע האמצעים בנקודות G ו H בהתאמה לדוגמה: בשרטוט השמאלי סכום שתי הזוויות האדומות הוא 180 מעלות
תשובה — 48 סמ״ר חישוב שטח משולש קהה זווית: משולש קהה זווית הוא משולש שאחת הזווית שלו גדולה מ90 מעלות ולכן שתי הזווית שלו בהכרך חדות קטנות מ90 מעלות תרגיל 9: חישוב אורך בסיס הטרפז על פי השטח נתון טרפז ABCD ששטחו 20 סמ"ר

שאלה זו לא דורשת שימוש במשפטי טרפז כלשהם והיא חוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים בשאלות על טרפז וצורות נוספות.

30
חישוב שטח משולש
בדף זה נלמד על תכונות האלכסונים בטרפז
שטח טרפז שווה שוקיים
שטח משולש COD הוא פי 9 משטח משולש AOB
אלכסונים בטרפז וטרפז שווה שוקיים
ואיך מוכיחים ששני ישרים אינם מקבילים? שני חוצי הזווית נפגשים בנקודה G
חשבו את היחס בין DC ל AB כאשר ה השוק שיוצרת זוויות ישרה היא גם הגובה
לתרגילים 8,9,10,11,12 יש גם פתרון וידאו אם יודעים שטח של משולש אחד ויחס הדמיון בין המשולשים הדומים אז ניתן לדעת את השטח של ארבעת המשולשים

אלו גם גבהים לבסיסי הטרפז.

חישוב שטחים בתוך פרבולה
שני המשולשים שווי השוקיים הם משולשים דומים
שטח טרפז שווה שוקיים
שם מובא חישוב מדויק של האינטגרל, וגודל השטח שהתקבל מחישוב זה היה 36
אלכסונים בטרפז וטרפז שווה שוקיים
DE הוא גובה לצלע BC