ישראל לומדת. תנאי השימוש

החברת מספקת את האתר וכן כל רישיון, מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר, מסופקים על ידי החברה במצבם כפי שהם AS IS , בלי שום הצהרה או התחייבות מצד החברה הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון
תנאי השימוש נועדו להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל משתמש אשר יעשה שימוש באתר מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת

תכנים אלה אינם מתפרסמים מטעמה של החברה והחברה אינה אחראית לאמינותם, דיוקם או חוקיותם והיא אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

27
תנאי השימוש
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לכל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר
תנאי השימוש
שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש
תנאי השימוש
האתר מאפשר למשתמשים לקבל שירותים בשני רבדים עיקריים: 3
האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום לתשומת לב משתמשים באתר שהינם קטינים — הוראות אלה חלות גם עליכם והיותכם קטינים אינו מסיר מכם אחריות על פי חוק לנזק שייגרם עקב הפרתכם את תנאים אלה
משתמשי האתר רשאים לעשות שימוש באתר באופן אישי בלבד, למטרות חינוך, לימודים וביצוע תפקידם במגזר החינוך

האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל — גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו , הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין.

16
תנאי השימוש
תנאי שימוש יישומי Office 4
שאלות נפוצות
מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע ולתכנים באתר בין אם מקורם בחברה ובין אם מקורם בצדדים שלישיים לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם
תנאי השימוש
היעדר מצגים והגבלת אחריות 10