מבני המן תשחץ. מורדו

ד"ר צפורה שפירא פיתחה וכתבה סדרה של פיצוחי טריוויה - 8 משחקי טריוויה בנושאים שונים, בהוצאת משחקי יצירה ואורדע, וכן כתבה 6 ספרים: שיבוץ מהיר מילון לפותרי תשבצים , בהוצאת אוריון; דיבור בציבור, בהוצאת מודן; הדקדוק העברי השימושי, מהדורה מורחבת, משוכתבת ומתוקנת של פרופ' גושן-גוטשטיין, בהוצאת שוקן; דקדוקים א-ג, בהוצאת ספר לכל; מי רוצה להיות מיליארדר, בהוצאת שוקן; מילון בחרוזים לילדים עם אהוד מנור, בהוצאת דניאלה די-נור והקיבוץ המאוחד בית־הקפ ה שב ו ישבנ ו משקי ף ע ל מגרש י הטניס , שיצח ק רבי ו נה ג תקופ ה ארוכ ה לשח ק בהם , לי ר מלו ן ־אכריה ׳ בהרצליה
ובדבריו יש חידוש גדול, דנהי דלענין דיני איסורי עריות התלוים בקורבה — שתלוי בקרובי האם, אכן לענין יחס הגוי אינו כן, כי בתר אביו אזלינן עי' יבמות וקידושין שם , ואם כן היחס אחרי האומה העמלקית מן הראוי הוא שיהא תלוי אחרי האב ולא אחרי האם, וכדברי המהרש"ם והגר"י ענגל ז"ל את ם רגישי ם מתמיד , נוטי ם לחלו ת ומתקשי ם לגיי ס כוחו ת כד י לצא ת מהמצב

ז ה בדיו ק כמ ו להאשי ם ילרים , שעושי ם מעשי ם רעי ם במקו ם לבדו ק א ת ההורי ם וא ת החינו ך שנחנ ו להם.

13
מבני המן
הסכו ם הממשלת י עומ ר ע ל פחו ת ממא ה דול ר לשעה , ובתיקי ם מסו ג ז ה מקוב ל בררך־כל ל להגי ש חשבו ן גלובאלי , ול א לפ י שעות
סנהדרין צו
א ם ז ה אכ ן יהי ה התרחיש , ייכנס ו בשל ב הז ה עורכי־הרי ן הרבי ם לפעילו ת ממשית , ול א יסתפק ו ר ק בהנחיי ת הלקוחו ת שלהם
סנהדרין צו
ר ק ל א מבסוטה! אנ י מרגי ש בלבו ל נוראי
נסיעו ת - דכו ת יהי ו לכ ם בשמ ע הקרוב , א ך א ם את ם הנוהגים , כרא י שתיזהר ו יות ר מתמיד רוצ ה להיו ת חתיכה! תצטרכ ו לוות ר ע ל דבר , שתליח ם ב ו תקוו ת רבות , ולפנו ת לכיוו ן שונ ה לחלוטין
ש ' ניס ה להיו ת הטוב , ואמ ר שר ק אורה , ואל ך הכית ה לארוסתי" מקר ר בש ם "פריג׳ידר"

בקהילות הדתיות היה מקובל להתחפש להמן ועשרת בניו בפורים.

17
עשרת בני המן
המשמעות : לראשונ ה מגי ע קר ם אלפא־היררוקס י לאפק ט רח ב טוו ח ה׳מכסה ׳ בשלמו ת א ת מיר ב ההיבטי ם ש ל הזדקנו ת העו ר רפיון , יוב ש וקמטים , ומכא ן גור ל הבשורה
אשת המן
ג ם לשיינמ ן אי ן היכרו ת מוקדמ ת ע ם הלקו ח שלו , וז ה עבור ו ייצו ג ראשו ן ש ל איש ׳ ביטחו ן כפנ י ועד ת חקיר ה ממלכתית
מורדו
כשרמ ת החומציו ת נמוכה