אשרי האיש אשר לא הלך. Avodah Zarah 18b

הרשע יהיה בין בין אדם לחבירו בין בין אדם למקום, ומציין העושה ע"י רשעו ורעתו לא כנרדף מן התאוה לבד ה ילקוט שמעוני מסביר כי דוד המלך לימד עצמו לדבר בלשון נקייה, ולא הוציא דבר מגונה מפיו
דרש ר' שמעון בן פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי מאחר שלא הלך היכן עמד ומאחר שלא עמד היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן לץ § Apropos the earlier discussion of the evils of scornfulness, the Gemara cites several statements that criticize such behavior

תנ"ך בכתיב המסורה - תהילים פרק א - תהילים - פרק א תהילים פרק א א אשרי האיש-- אשר לא הלך, בעצת רשעים; ובדרך חטאים, לא עמד, ובמושב לצים, לא ישב.

30
Avodah Zarah 18b
אמנם לא כל הסר מרע יקרא מאושר, אם לא בהשתלש בו תרומה, הפרשה מכל ג' סוגי עבירות, הלא המה: במחשבה משוללת מעשה המתייחסת אל הנפש, וממעשה משולל מחשבה המתייחסת אל החומר, וגם לא בדיבור שהיא אמצעית בין שתיהן, הנה כי זה משולל טומאה מכל חלקיו
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים...
ב כי אם בתורת יהוה, חפצו; ובתורתו יהגה, יומם ולילה
ASHREI HA'ISH
But who finds delight in God's Torah law And reflects on His torah day and night x2 And he shall be like a tree planted by streams of water, that bringeth forth its fruit in its season, and whose leaf doth not wither; and in whatsoever he doeth he shall prosper
And since he did not sit with them, how could he have scorned? קם ערק אתא לבבל איכא דאמרי מהאי מעשה ואיכא דאמרי ממעשה דברוריא: Rabbi Meir arose, fled, and arrived in Babylonia
They said to him: What is this? אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ואם ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתוב אומר משלי ט, יב אם חכמת חכמת לך ואם לצת לבדך תשא Rather, the verse serves to say to you that if he walked with the wicked, he will ultimately stand with them There were these carnivorous dogs that would devour people; Rabbi Meir took a clod of earth, threw it at them, and when they came to devour him, he said: God of Meir answer me! According to Rabbi Meir, the profits are forbidden as the proceeds of idol worship, as Rabbi Meir maintains that the gentiles certainly worship idols at theaters or circuses

הנה הנזהר מלחטוא בהרהור ובמעשה ובדבור, " אשרי האיש" יאמר לו, כי מאושר יהיה.

27
Avodah Zarah 18b
ודי לנו לענין זה לעיין בברכות המובטחות מחד ובקללות האמורים בפרשת בחוקותי ובפרשת כי תבא
האיש אשר לא הלך בעצת
ערב יום הכיפורים הבעל"ט ראוי שכל אחד מאיתנו יאמץ את המלצת דוד המלך ע"ה להתרחק מעצת רשעים, ולשמור על לשון נקיה, ועל ידי כך יימנע יותר מצבירת עוונות עליהם יצטרך מחילה ביום הכיפור הבא, ומשנשתדל לכך, נוכל לבקש מחילה על שחטאנו עד כה בלב שלם
ASHREI HA'ISH
This is difficult, as there is a contradiction between the statement about attending stadiums in the first baraita and the statement about attending stadiums in the second baraita, and is similarly difficult as there is a contradiction between the statement about a camp of besiegers in the first baraita and the statement about a camp of besiegers in the second baraita