בוני התיכון מניה. בוני תיכון

בשורה התחתונה, רשמה החברה ברבעון רווח נקי של כ-8 אברהם פרץ, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כיו"ר הדירקטוריון יקבל העלאת שכר ל-80 אלף שקל בחודש, שישולמו לחברת ניהול שבשליטתו
בוני תיכון תשלם לו 120 אלף שקל בחודש, ותעמיד לו רכב מדרגה 7 בנימין פרץ, קרוב של בעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ומנכ"ל בוני התיכון פרויקטים, חברה בת של החברה יפסיק גם הוא להיות מועסק ישירות על ידי החברה וימשוך את שכרו לחברה בבעלותו

נכון למועד זה נמכרו 93 יח"ד בהיקף כספי של כ-225 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

מניית בוני תיכון: עסקאות בעלי עניין
איגרות החוב המונפקות הינן שקליות ועומדות לפדיון ב-4 תשלומים לא שווים
מניית בוני תיכון
עמרם פרץ, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ומנכ"ל יחדל להיות מועסק על ידי החברה ויקבל את שכרו לחברה שבבעלותו
בוני התיכון: ביקושי יתר של כ
במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושים של כ-276
בוני תיכון סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד מיוחס לבעלי המניות של כ-3 הסדרה החדשה י"ט של איגרות חוב הינה מגובה בשעבוד על זכויות החברה לקבלת כספי העודפים ממתחם C בפרויקט בקריית אונו
הכנסות החברה צנחו ברבעון הראשון של 2010 ל-2 חברת בוני התיכון, בשליטת עמי פרץ המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה, הוקמה בשנת 1985 ועוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים למגורים בפריסה ארצית בישראל

וכן ייזום של כ-25 פרויקטי ההתחדשות העירונית ותמ"א 38-2 בהיקף של כ-14,000 יחידות דיור.

3
מניית בוני תיכון
מניית בוני תיכון: עסקאות בעלי עניין
במהלך הרבעון מכרה החברה 59 יח"ד בהיקף כספי של כ-151 מיליון ש"ח כולל מע"מ
בוני תיכון
פעילות קבוצת בוני תיכון נכון לשנת 2017 הינה: - יזום, תכנון, בניה ושיווק של יחידות דיור ב-8 פרוייקטים שונים ברחבי הארץ