فقه 1. حل كتاب الفقه 1 مقررات 1443

م بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم ندارد باطل است
با این تفاوت که عقد شد ید تر و موکد تر از عهد است مباحث فقه یا مرتبط با امور اخروی است یا امور دنیوی,بخش نخست یعنی احکامی که برای تأمین سعادت اخروی است احکام عبادت است و بخش دوم که برای تنظیم زندگی مادی است، سه گونه است یا قوانینی است برای تنظیم روابط افراد بشر با یکدیگر که ابواب معاملات فقه را تشکیل می دهد و یا قوانینی است که برای حفظ نوع بشر وضع شده و آن ابواب مناکحات است، و یا قوانینی است که بقاء فرد و نوع بشر هر دو وابسته به آن است و آن احکام جنایی و جزایی است

م: در مواردی که بین طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

آموزش اصول فقه 1
م بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که موجب خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که اصلاح یا عمران آن دارای غرر باشد و یا اینکه کسی برای عمران آن حاضر نشود
فقه 1
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معین و عقد جایز که هر یک از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند
دانلود جزوه خلاصه کتاب کاربرد قواعد فقه 1 سید مصطفی محقق داماد : u/booookdown
بنابراین ممکن است گفته شود بین م 186و 338 تعارض وجود دارد زیرا م 183 بیع را عقد عهدی می داند اما م 338 آن را عقد تملیکی می داند و برای حل تعارض باید گفت که تعهد به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن یک اثر تبعی و اثر مستقیم آن تملیک عین می باشد
مبنای بطلان معامله ای که قدرت بر تسلیم موضوع آن وجود ندارد غرری بودن آن است ماده ی 342 ق
زیرا اینگونه قراردادها در صورتیکه از ساختار عمومی عقود بر خوردار باشند و شرایط صحت عقد را دارا باشند مستقلا مشمول تعریف عقد شده و با عقد معین تفاوت اساسی نخواهد داشت م وکالت باید در امری داده شده باشد که خود موکل حق انجام آن را دارد

فقیه از ادله ی تفصیلی در پرتو آنکه اجتهاد حکم غیر مکلف را به دست آورد پس موضوع علم فقه ,فعل مکلف و محتوا آن حکم شارع است که مسائل فقهی را تشکیل می دهد پس بنابراین لازم است حکم شرعی را توضیح دهیم.

دانلود جزوه خلاصه کتاب کاربرد قواعد فقه 1 سید مصطفی محقق داماد : u/booookdown
عقد معین و غیر معین در شریعت: تعریف عقد معین و غیر معین در شریعت همان تعریف قانون است که ذکر شد لکن ملاک آن وجود یا عدم عنوان در منابع و ادله شرعی یعنی کتاب و سنت است بنابراین می توان گفت عقد غیر معین عقدی است که در منابع و ادله از آن سخن گفته نشده و شارع با عنوان ویژه ای از آنها یاد نکرده و دایره شمول آن علاوه بر عقود کلیه عقود محدثه را دربر میگیرد و اینچنین که عقود نو به وجود می آید مانند عقد بیمه که براساس ضوابط قانونی مصداقی از عقد معین است اما در دیدگاه شریعت عقدی غیر معین شناخته می شود
حل كتاب الفقه 1 مقررات 1443
همه ی کسانی که قائم مقام مالک هستند می توانند ایجاب و قبول را به نمایندگی انجام دهند
فقه 1
مانند اینکه پدر مال طفل خود را بفروشد
عقد مکره نافذ نیست اکراه گاهی به صورت معنوی است که رضایت را معیوب میکند و گاهی مادی است که اراده را معیوب می سازد آنچه در اینجا مد نظر است اکراه معنوی است و اکراه مادی سبب بطلان معامله است و اما معامله صغیر غیر ممیز که فقه میگوید کلا باطل است و معامله ی غیر رشید کلا نافذ است
م و در قواعد عمومی قراردادها 1207الی1214 در خصوص اهلیت اشخاص توضیح داده شده است همچنانکه ماده 364 قانون مدنی در این خصوص آورده است: در بیع خیاری،مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع

.

16
دانلود جزوه خلاصه کتاب کاربرد قواعد فقه 1 سید مصطفی محقق داماد : u/booookdown
مساله دوم: شرط صحت معامله این است که فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد
دانلود جزوه خلاصه کتاب کاربرد قواعد فقه 1 سید مصطفی محقق داماد : u/booookdown
ماهیت مورد معامله ذات آن است و عرضی است وماهیت گاهی طبیعی است مثل طلا بودن برای طلا و گاهی عرضی است مثل قدمت اشیای عتیقه
دانلود جزوه خلاصه کتاب کاربرد قواعد فقه 1 سید مصطفی محقق داماد : u/booookdown
اگر قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت امر باشد هنگام عقد و تردید به آن باید احراز گردد