סייעות רפואיות. העסקת סייעות לגננות ועובדי חינוך ברשויות מקומיות בתקופת הסכם הסגר השני

האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הבעלות של המוסד החינוכי כמו כן, במצבים שנדרש בהם טיפול פולשני בשגרה, יש להגדיר את הסביבה שבה יתבצעו הבדיקות והטיפולים
כמו כן, אפשר שסייעת תעבוד במהלך שנה בשתי מסגרות חינוכיות, ובכל אחת מהן ייקבעו תפקידיה באופן שונה על פעילויות העשרה קיימת מגבלת עלות מרבית המפורסמת בחוזר המנכ"ל

לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, יקצה משרדנו באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד על פי סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן: 10.

13
סייעות
הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שהיא מועסקת בו
העסקת סייעות לגננות ועובדי חינוך ברשויות מקומיות בתקופת הסכם הסגר השני
הצטרפות לתל"ן כפופה להסכמה בכתב של כלל ההורים 100% חתימות לאחר שתוכן התכנית יובא לידיעתם
סייעות רפואיות
רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות במימון של 100% תועבר ליו"ר ועדת הסייעות המחוזית
לצורך הערעור יש להגיש בקשה מנומקת ולצרף מסמכים רפואיים נוספים רלוונטיים חוזר זה מתאר את התמיכה הניתנת לאוכלוסיית התלמידים בחינוך הרגיל שהם בעלי צרכים ייחודיים בתחום הבריאות, מהגיל שבו הם נכנסים לגן ילדים במסגרת עירונית
תלמידים בעלי צרכים רפואיים, המצריכים טיפולים סיעודיים ופעולות מנע, לצורך שמירה על מצב בריאות תקין ומניעת מצבים מסכני חיים, זכאים לסייעת רפואית שתאפשר להם ללמוד עם ילדים רגילים בני גילם, מבלי לסכן את בריאותם וחייהם בהתקבל כל המסמכים הנדרשים יידון הערר, והתשובה תישלח לרשות המקומית תוך חודש ימים

כמו כן ניתן לפנות להתייעצות.

6
סייעות
במקרים של קליטת תלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון יש לפעול בנוסף לפי ההנחיות בסעיף 2
סייעות מלוות / רפואיות
כללי ההעסקה של הסייעות המפורטים להלן סוכמו עם מרכז השלטון המקומי והם משמשים בסיס לתחשיב השתתפותו של משרד החינוך התרבות והספורט במימון העסקת סייעות, כפי שיפורט בהמשך
סייעות ברפואת שיניים
תלמיד שהוריו סירבו לשלם מסיבות עקרוניות ולא כלכליות , תינתן לו פעילות חלופית, אם היא מתקיימת במהלך יום הלימודים
דגשים אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכים המשתנים בתוך המסגרת או כתוצאה מהעברת הסייעת לעבודה במסגרת אחרת, שצרכיה שונים השתתפות המשרד בהעסקת סייעות כיתתיות חריגות תהיה בשיעור 70% מהעלות, והבעלות תשתתף במימון 30% מהעלות
החונך הוא בראש ובראשונה חבר, דמות מיטיבה, אשר יוצרת קשר עם הילד, שמהווה דוגמא לקשרים חברתיים ובסיס לאמון בחלק מהמסגרות הללו יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות, כדי לבצע מכלול המשימות הנדרשות בהן

התכנית מדגישה את חשיבות עיצוב המיומנויות בתקשורת הבינאישית לצד המאפיינים את עולם הזקנה.

22
העסקת סייעות לגננות ועובדי חינוך ברשויות מקומיות בתקופת הסכם הסגר השני
מדי שנה, בחודש דצמבר, ימלא מנהל המסגרת החינוכית דו"ח ביצוע על העסקת סייעות על גבי טופס שיישלח אליו מהמחוז
סייעות מלוות / רפואיות
לבקשה יש לצרף חוות דעת רפואית חדשה מרופא מומחה בלבד
סייעת לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל (זכות)
סייעות כיתתיות חריגות: המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות החל מהמועד שבו אושרה התחלת העסקתן ועד סוף חודש אוגוסט