תפילה לתפילין. סדר הנחת התפילין

במסכת עירובין מובא שמיכל בת שאול היתה מניחה תפילין ולא מחו בה חכמים יש בקהילות הספרדים שמניחים תפילין כבר בבוקר ומתפללים בהם רגיל מנהג ירושלים ורק חולצים אותם לפני הקינות
ועוד מבואר יסוד השכר והעונש, שהקב"ה משגיח על ישראל, ואם נחטא ח"ו - נאבד מעל הארץ הטובה, וכשנהיה צדיקים נתברך ונאריך ימים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותינו ויש סוברים שמניחים תפילין על היד החלשה שאין רגילים לעשות בה את עיקר המלאכות התרומה, הגר"א

ועיין בתשובת הרב , שמתיר למישהו שאין לו אפשרות אחרת להניח תפילין לפני זמן זה, בתנאי שאין חשש שינה.

21
סדר הנחת התפילין
עפ"י ההלכה וכשמדובר על תפילה להנחת תפילין ועל , אין מניחין בימי שבת וביום טוב, לרבות ימי חול המועד של החג
תפילת השלווה
ואם התפילה של ראש אינה מכוונת בדייקנות מירבית באמצע הראש, אלא זזה מעט ימינה או שמאלה, כל זמן שהיא מונחת כנגד בין העיניים - קיים המצווה
תפילין
כיתות אחרות נהגו לצפות את התפילין בזהב ולהניחן על השרוול
המשותף פעמים סביב הזרוע ושלוש לכולם: יש לכרוך את הרצועה 7 פעמים סביב האצבע האמצעית, ולסיים בקשר לכף-היד היו מן הגאונים שהעמידו דרישות מינימום בהשכלתו התורנית של המניח תפילין סוף "שימושא רבה", עמ' 494, הלכות גדולות א', תשל"ב
ויהיו התפילין שלי כשרים תמיד בכל פרטי דיניהם ונאים ביותר בתכלית הנוי והיפי, וקדושים בתכלית הקדושה מהדקים תפילין של יד, מניחים תפילין של ראש, ומברכים למנהג עדות אשכנז בלבד

תן לי את השכל והדעת להבין מה היא גזירה משמיים, ולהבין שהכל לטובתי וחסד מאיתך כמו נחל נובע מקור חיים של מים.

12
תפילין
כמו כן, חיבור הלכתי מ בשם "" מציג את שיטת עשיית התפילין המוכרת לנו
סדר הנחת התפילין
ויש עוד בעיות רבות בפרשיות ובבתים שלא כאן המקום לפרטן, הכלל הוא שאם הסופר והמוכר אינם יראי שמיים, ישנו חשש שהתפילין פסולות
תפילה להנחת תפילין או ברכה להנחת תפילין? ומהם זמני הנחת תפילין?
וטוב שיצא השער מפרשת "והיה אם שמוע", ובצד הפונה לפרשת "קדש" משנה ברורה