חוק הבנקאות רישוי. סיכום בחינם, מחברת סיכום שיעורים פרופ' ריקרדו בן אוליאל, משפט מסחרי, בנקאות מאגר עבודות אקדמיות

תיקון מס' 26 תשע"ט-2019 ג נוכח שר האוצר, בתום 18 חודשים מיום תחילתו של החוק להגברת התחרות, כי טרם התפתחה תחרות בתחום התשתית הטכנולוגית לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסיים, וכי אין חלופות טכנולוגיות מספקות לאספקת שירותים כאמור, והדבר דרוש לשם הגברת התחרות בשוק הבנקאות, רשאי הוא, בהתייעצות עם הנגיד והממונה על התחרות, לקבוע כי בנק שאינו בנק בעל היקף פעילות צר חייב למכור ולתפעל שירותי מחשוב המשמשים אותו בעיקרם, או להשכיר מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי שירותי מחשוב ותפעול, והכול לגופים פיננסיים; השר יקבע את התמורה ואת תנאי ההתקשרות, ובלבד שנוכח כי התקיימו כל אלה: 1 גוף פיננסי פנה לבנק המתפעל שירותי מחשוב המשמשים בעיקרם את הבנק או לבנק המחזיק מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי שירותי מחשוב ותפעול, בבקשה לרכוש ממנו שירותים או לשכור מקרקעין כאמור, והצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר התמורה ותנאי ההתקשרות בתוך שישה חודשים מיום פניית הגוף הפיננסי; 2 התמורה או תנאי ההתקשרות שהציג הבנק לגוף הפיננסי אינם סבירים במתן היתר סניף ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע לפי סעיף 28א יובאו בחשבון ענינים אלה: ביטול היתר סניף תיקון מס' 19 תשע"ב-2012 30
פקודה זו תוקנה במהלך השנים מס' פעמים ויש שם סעיפים שבוטלו וסעיפים שהשתנו תיקון מס' 31 מיום 9

לענין סעיף 21, לא ייחשבו כקבלת פקדונות כספיים, קבלת פרמיות ביטוח בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951, וקבלת כספים בידי קופת גמל כמשמעותה בפקודת מס הכנסה.

22
חוק הבנקאות (רישוי),
תיקון מס' 14א תשמ"א-1981 ג נגיד בנק ישראל רשאי להורות שבתקופת ההפסקה יהיה אדם רשאי או חייב לשלם לבנק ישראל כל סכום שהוא חב לתאגיד הבנקאי שבהפסקה ודין התשלום כדין תשלום לתאגיד הבנקאי שבהפסקה; הוראה לפי סעיף קטן זה תובא לידיעת החייבים בדרך שיורה עליה הנגיד
חוק הבנקאות (רישוי),
תיקון מס' 14 מיום 10
פקודת הבנקאות, 1941
א המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, הנשלט בידי מי שקיבל היתר לפי סעיף 34 ב , ימסור לתאגיד הבנקאי או לתאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח, לרבות פרטים אלה: 1 לענין מחזיק שהוא תאגיד — השולטים בו וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו; 2 מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו
תיקון מס' 9 מיום 24 פרק ה': תיאומים ותיקונים בחקיקה תיקון פקודת הבנקאות 37
תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית או אזרחית בשל מעשה או מחדל הנובעים מהפסקת השירותים שעליהם חלה האכרזה ד נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן ב או אף אם לא נמסרה הודעה ונודע לנגיד כי בנק רכש, ללא אישור הנגיד מראש, מניות או זכויות אחרות בשיעור העולה על הקבוע בסעיף קטן א , רשאי הנגיד, לפי שיקול דעתו המוחלט, להורות לבנק למכור תוך התקופה שקבע מראש את מה שרכש כאמור, ואם לא מכר תוך המועד האמור, יהיה הנגיד רשאי למכרן; כל עוד לא נמכרו המניות או הזכויות האחרות, לא יפעיל הבנק כל זכות או כוח הנובעים מהם, למעט הזכות לקבל רווחים מדיבידנד

על אף האמור בפרק זה, רשאי תאגיד בנקאי לרכוש או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד, או להיות בעל משכון על אמצעי שליטה בתאגיד ולממשו, אם רכישת אמצעי השליטה או החזקתם או יצירת המשכון ומימושו נועדו בתום לב לשמש עורבה לחיוב.

1
בנק ישראל
א למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודה אחרת, הרי שום חברה לא תתחיל לנהל עסקי בנק לאחר תאריך פקודה זו, בלא שתקבל מאת הממשלה רשיון לכך
בנק ישראל
ה ועדת הרשיונות רשאית לקבוע את נוהל עבודתה ודיוניה
בנק אגודת ישראל
ג המנהל המורשה יהיה יושב ראש ועדת ההנהלה
ב בוטל היתר סניף, יחדל התאגיד הבנקאי לנהל עסקים בסניף תוך תקופה שיקבע הנגיד המפקח תיקון מס' 9 מיום 24
ולכן לקוח שהוגבל על פי דין לא יוכל לפתוח חשבון בבנק אחר תיקון מס' 14א תשמ"א-1981 2 תאגיד בנקאי שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפסקאות א ו- ב של סעיף קטן 1 מסעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמש מאות שקלים ליום במשך אותם הימים שבהם הוא ממשיך בעבירה

הורה המפקח כאמור בפסקה 1 , ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על ההוראות שקבע, על עמידתם של תאגידים בנקאיים בהוראות אלה, ובכלל זה השיעורים מכלל הפניות שבהם עמדו תאגידים בנקאיים בפרק הזמן שנקבע למתן מענה אנושי מקצועי, ובחלוקה לסוגי השירותים שבהם הם מחויבים לתת מענה אנושי מקצועי; דיווח כאמור יימסר בשלוש השנים מיום תחילת תוקפן של ההוראות — אחת לשישה חודשים, ולאחר התקופה האמורה — אחת לשנה, ויפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל.

26
חוק הבנקאות (רישוי),
הרי עפ"י בקשתו של היועץ השפטי לממשלה שתוגש לרשם החברות יימחק שמו של התאגיד הבנקאי מפנקס החברות
חוק הבנקאות (רישוי),
ג בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ב 2 , לא יכהן כחבר ועדה, מי שיש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם תאגיד בנקאי, עם גוף קשור, עם נושא משרה בתאגיד בנקאי, או עם מחזיק מהותי, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים
The Banking Law (Licensing) (Ammendment No. 11) / חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11),
ב תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן א , יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על-ידי הנגיד בצו, לאחר התייעצות עם הועדה ולא יעלה על 10% לשנה