צום 9 באב. חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב

אלא כשיפגשם, ימנע מאמירת שלום, ויכול ללחוץ את ידם באהבה ולהתפלל עמהם על בניין בית המקדש כדי לצאת מהספק, נכון שהמתפנה יגע בידו במקום מכוסה שבגופו, היינו במקום שיש בו מלמולי זיעה, ואח"כ כשיצא, יוכל לכל הדעות ליטול את ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, כדי לברך בנקיות 'אשר יצר' שו"ע תריג, ג, מ"ב ד
כיום שאנו רגילים להשתמש בתאורת חשמל, יש נוהגים לפני קריאת איכה לכבות את כל נורות החשמל ולהסתייע בנרות בלבד ויש מקילים לאכול בשר ולשתות יין מיד אחר צאת הצום ר"ח ויטאל, פר"ח

כתיבה בכלל המלאכות האסורות, מפני שהיא מסיחה את הדעת, אבל מותר להעתיק דברים העוסקים בענייני תשעה באב.

26
מתי הצום? זמני תשעה באב 2021
ו - רחיצה של מצווה
מתי הצום? זמני תשעה באב 2021
מיטות צמודות נחשבות כמיטה אחת
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב
ישיבה על מדרגות נחשבת כישיבה על הקרקע, כיוון שדורכים עליהן מקו"ח לחו"י
עוד הוסיף, שכמו שאין לומר שאסור לבנות את בית המקדש בתשעת הימים, מפני שהוא בניין של שמחה, כך אין לומר שאסור לבוא לכותל המערבי בתשעה באב שמא יפגוש שם חברים במהדורה הקודמת שנכתבה בתשס"ה, כתבתי שההוראה המקובלת כדעת המתירים, ואע"פ כן מי שיכול להסתפק בנעלי בית או נעלי בד שאינן מגינות באופן שלם על הרגל - טוב שיחמיר, ועתה כתבתי שצריך להחמיר, מפני שכך עולה בבירור מהסוגיה, וככל שעובר הזמן יותר פוסקים כותבים כך למעשה
כל עוד לא שקעה החמה מתנהגים כמו בשבת רגילה, אם כי יש להיזהר שלא לערוך חגיגה המונית, ולא לצאת בריקודים ובמחולות כפי שלמדנו לעיל ד מעוברות ומיניקות חייבות להתענות בתשעה באב

ביום הכיפורים אין להקל בכך, הואיל ואין מדובר בפיקוח נפש לתינוק פנה"ל ימים נוראים ח, י.

2
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב
שכך הכלל, שבכל ספק בדברי תורה יש להחמיר, ואילו בספק בדברי חכמים הלכה כדעת המקילים
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב
במנחה שלפנות ערב לכל המנהגים נושאים כפיים לעיל ז, יב
תשעה באב
אולם כתב ערוה"ש תקנד, ז, שכיום חלילה ליולדת להתענות בתוך שלושים יום מלידתה