אסור לתקן לב שבוכה. And Then You Will See by Doli & Penn from Israel

אבל מותר לכסות הספרים בשני כסויין זה על גב זה, שאין בזה משום אוהל באמצעות תעודה זו משכנע את החנויות והסוחרים כי הוא סופר מוסמך והמזוזות הן מכתב ידו
רכוש אך ורק מהסופר סת"ם בעצמו אבל פתח העשוי לכניסה ויציאה תדיר, מותר לנעל בה, ואפילו אין בה הכר ציר

משום דנתינת המים, הוי כמו כבוס.

21
דברים האסורים בתשעה באב
ובמסרק העשוי משער חזיר, אם הוא קשה מאד שאי אפשר שלא יעקור שערות, אסור לסרק בו
And Then You Will See by Doli & Penn from Israel
ושנים מותרין לקרות מתוך ספר אחד בענין אחד, שאם יבא אחד להטות, חברו יזכירהו
נושמים מזרחית • דולי ופן עם דיקלה עידן חביב ומארק אליהו
עיין שו"ע תקנד סע' ו
וכשפושטן, אסור לשטחן כדי שיתיבשו וכשמדיח כלי זכוכית, לא ידיחם בשבלת שועל וכדומה
ואם נקרעו אינו חייב כלום שהרי לא נתכוין אחר צהרים מותר לשבת על כסא

ואם לאו, אסור, אפלו אם הוא דעתו להתירו בו ביום.

קיצור שולחן ערוך פ
אבל על ידי ישראל, אסור
הלכות שבת כב
ויש להקל בשעת הדחק כשאין לו מים נקיים לשתות
אור לסופר
וכן פורעניות על אומות העולם שכתובים שם ידלג
אם יש לכם מידע נוסף בנושא זה המדובר במזוזות שלמראית עין נראות כשרות ואף מהודרות
ודוקא מה שהוא צריך לאכול מיד ובמלח שנעשה על ידי בשול יש מקלין

כה"ח שם ס"ק כו-כט ומשנ"ב ס"ק יד.

אור לסופר
נודע לנו כי בכוונת נוכלים אלו לייצר באותה שיטה גם תפילין וספרי תורה
קיצור שולחן ערוך פ
הקלפים עליהם נכתבו המזוזות היו כשרים, אך כל תהליך הכתיבה היה פסול מיסודו
קיצור שולחן ערוך פ
אסור ללמוד תורה גם בהרהור בתשעה באב