המפקד פרק 8. “כן המפקד.” פרק 18: “עיניים ירוקות לא נראות”

הוצאת הלויים מן המפקד בשני המפקדים יצאו הלויים מכלל המניין הכללי וקבעו לעצמם מניין נפרד הבה נאחז גם אנו במדה זו ונמשוך את המנוול הזה לבית המדרש, לשבור את כחו ולמחות את זכרו ע"י תלמוד תורה, בשמחה, בששון, וביקר
וצירפו לפירושם זה סברה, שהדעת נותנת לפרש כך את דברי רבא, שהרי במצב של "דלא ידע" לא תקויים כוונת החיוב שחייבו חכמים לבסומי כדי שיתן הלל והודאה, שהרי לא תהיה בו דעת ותבונה לשבח ולפאר על תוקף הנס

אני עומדת מול המראה, מעבירה את המסקרה שנית על העיניים, אני מניחה לאט את המסקרה על הכיור, אני מתבוננת במראה.

“כן המפקד.” פרק 8: “אובססיה של שנאה אליו.”
אין ספק שכוונתו לא הייתה לבדיקה סטטיסטית בלבד
פרשת פינחס
ולגבי המצוה המוטלת על החתן כתב הרמב"ם הל' אישות פ"י הי"ב : "וכן תקנו חכמים שכל הנושא בתולה יהיה שמח עמה שבעת ימים, אינו עוסק במלאכתו ולא נושא ונותן בשוק אלא אוכל ושותה ושמח"
“כן המפקד.” פרק 18: “עיניים ירוקות לא נראות”
אמנם, חשוב מאוד לציין, שנראה פשוט הדבר, שאף למחזיקים בדעה זו שדברי רבא נדחו, מכל מקום יש חובה לשתות יין בפורים יותר מהרגלו בשאר הימים, כמו שכתוב במגילה "לעשות אותם ימי משתה ושמחה"
כידוע, הספר מתחלק היטב לשני חלקים: הראשון - מתרחש כולו בשנה השנייה, מרכזו במשבר של חטא המרגלים והוא נמשך עד אחרי פרשת קרח; והשני - מתחיל כנראה בסיפור מותה של מרים ונמשך עד סוף הספר המפקד השני ממוקם עמוק בתוך מאורעות שנת הארבעים, לאחר כל המלחמות וסמוך לתחילת ההתנחלות
אני זוכרת שהשיחה הזאת הייתה קשה לבל ולפי זה, ליושבים בארץ ישראל, אשר תמיד עיני ה' אלוהיך בה, אין צרות גדולות המעיבות על ליבנו מלשמוח, ועל כן אין מקום לשיכרות

וכל זה הוא בלי ספק רע ומר, והוא עון פלילי.

18
HONEST
את הרגע הזה שאני מתבוננת במראה ומסופקת ממה שהיא משקיפה
שמחה של מצוה
דרך המפקד בשני המפקדים נצטוו ישראל למנות את יוצאי הצבא מבן עשרים שנה ומעלה, ובכך שניהם זהים
“כן המפקד.” פרק 21: “נזכרת”
וייתכן אף להוסיף ולבאר לדרך זו, שתיאור המעשה ברבה ורבי זירא המובא בתלמוד לאחר דברי רבא, הוא בעצם המשך דבריו של רבא עצמו
כזכור, עיקרו של ספר שמואל בבקשה של העם למנות להם מלך, ובהתנגדותו של שמואל בטענה שיש בכך מרד בנביא ובה' שהגענו אל הבית מלון הייתי רק צריכה זרועות פתוחות שיחממו אותי ויאהבו אותי, הייתי כלכך חשופה ופגיעה, הייתי צריכה שמישהו יחסה אותי
תהייתי כלכך מה קורה כאן בעל הביטחון מתמודד עם הבעיה כאשר היא מופיעה, אבל הוא אינו עוסק בתכנון ארוך טווח

מהו אותו ההבדל שבין ארור המן לברוך מרדכי? לאחר כמה שניות המפקד יוצא מהשירותים ששערו לקוח אחורה ואפשר לראות את זיו פניו בברור יותר, הוא מחזיק במגבת ומנגב את הטיפות מים מפניו ומזיפיו, הוא מסתכל עלי לרגע ואז על אמו.

10
“כן המפקד.” פרק 21: “נזכרת”
לא בכדי סופר מעשה זה
המפקד
דברי המרגלים ממוטטים את הבטחון ה'רע' הזה, מפני שכל בטחון שיסודו באשליה של עוצמה אנושית סופו לקרוס אל תוך עצמו
שמחה של מצוה
וכן כתב הרמב"ם בסוף הל' לולב פ"ח הט"ו : "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הקל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב"