אירוניה פירוש. הבנה והבעה : אמצעים רטוריים

לבסוף, תובא המצבה לתל אביב? לא יכול להיות טוב מכך! איטלקי — זאת אומרת, זמר וקצת משורר; יהודי גלותי — ז באיטליה עצמה הכל שרים, וכמעט הכל כותבים מכתמים
פנייה לנמען פיסוק "רגשני" ריבוי של סימני פיסוק מביע רגשות

המילה מגיעה מיוונית εἰρωνεία eirōneía , שפירושה 'פיזור' או 'בורות מעושה'.

27
כי האדם הוא עץ השדה, סיפורי שיר
המלחים שנאבקו בים הגועש הטילו גורלות כדי לברר מי האשם בהתפרצות הסערה, והאשמה נפלה בחלקו של יונה
פירוש אירוניה
אותם החכמים ידעו מה גבורה ומה הגנה, ואיש איש מהם היה מוכן למסור את טיפת דמו האחרונה להצלת עמם
אירוניה
החומצה הגופריתונית איננה מתכוונת לפרק: היא מפרקת! ספר יונה מתאר את תפיסת מהותה של הנבואה כפי שהיא מתוארת ב, וזאת כי נבואות שלום ונבואות נחמה מתגשמות כדי להנציח את דברי האמת אשר בפי הנביא
זוהי שיחה בטלה ושגורה בין אלה, שמושגיהם הם שאולים מן הגויים: הכבוד היהודי אינו תלוי בהפולמוס עם הצוררים המנוולים, לא ירוממוהו איזה דיבור מפוצץ מצדנו, ולא ישפילוהו היעדרו הוא לטש מכתמים, שזר לולאות של חידות, טווה רשתות דקות קלועות ופתגמים חדים; והאפיגרמות המצויינות שלו עושות על כל מבין רושם של אותם הצמחים היקרים, שעליהם הם צרים כדמות חנית, וששחלות ניצניהם ופטמותיהן הן מטבען מהוקצעות, משוננות, לחוצות ופחוסות
לכן בחר יונה לעזוב את , משום שמחוצה לה להשקפתו לא קיימת נבואה וה' לא יתגלה בפניו ויורה לו להתנבא

חוששני, שזהו גם כן סוד התנהגותו של האיש ההוא: הוא מראה, שאפשר לעשות הכל כרב אדוק, ובכל זה איננו רב אדוק.

19
פירוש אירוניה
רעיון הבחירה של ה' : עם ישראל כעם נבחר, שלמה כבונה המקדש, בית דוד כשושלת מלוכה, בית המקדש וירושלים כמקום פולחן נבחר
כי האדם הוא עץ השדה, סיפורי שיר
למשל, למילה בר משמעויות רבות וביניהן: 1
הבנה והבעה : אמצעים רטוריים
בדרך כלל, ההקשר התחבירי מושך את תשומת לבו של המאזין או של הקורא לאחת המשמעויות האפשריות, ופותר את הדו-משמעות
אבל הדברים הנצחיים אינם עוברים, ואם הם עוברים לפרקים, אז אחר כך הם חוזרים בארץ זו או בארץ אחרת; זה חוק לאומיותנו, זה חוק התחדשות שפתנו וספרותנו והאירוניה היא אחת, אולי היחידה, בין האמנויות, שהמגמה היא מותרת לה
מכאן שהשיטה של מלחמת הגנה בלשון, השיטה שתפסה את כל תקופת האמנציפציה וההתבוללות, מזמנו של רבי מנשה בן ישראל עד מתרגמו לגרמנית בן מנחם, ומן בן מנחם עד גבריאל ריסר, ומן ריסר עד אורשנסקי וי ה שהאירוניה היא צורת ביטוי, הדורשת דקות מופלגת, ונשמה יתירה והכנה טבעית מיוחדת לכך, אשר בלעדיהן איננה אלא בדחנות ופיטומי מילין בעלמא

זוהי החכה של המיליטריזם בעולם — להעלות דגים טפילים: טול וצא למלחמה — המולדת דורשת.

אירוניה
לדוגמה: " כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו - ישעיה, מ', 4
אירוניה
היטלר היה הראשון שקיבל על עצמו את הטורח הזה, כאפוטרופוס לעריות, מרגל נישואי התערובות בהווה וכמה דורות למפרע, חופש כל חדרי בטן ובולש המשומדים והנטמעים והמעורבים, הציג לעינינו מחנה גדול של בני עמנו, שלא הכרנו ולא עלו על לבנו וביניהם גם הרבה אמני חזיון ולצון ושיחה ושירה, שהיו מבדחים את דעתה של גרמניה, ושבלעדיהם נעשתה לארץ שחורה-מרתים
אירוניה / נחום סוקולוב
הוא שייך להתנהגויות שניתן לסווגן כציניות