עקידת יצחק לקריאה. שאלות קשות על עקידת יצחק

לא מאברהם - למה לא הביע שום התנגדות, אך יש להודות על האמת, שחוסר הנוחות נובע בראש ובראשונה מחוסר יכולתינו, להבין ניסיון זה הבנה מלאה את הרגש האבהי יעקוד אברהם על גבי המזבח, ויחד עמו יעקוד גם את שכלו הבהיר, אותו שכל חד שהורה לו בשחר ילדותו את הדרך לאמונה הצרופה
אז יהי רצון שנזכה לשמור או אפילו לנקות יותר , על המצב הקיים ברחמים, כדי שנזכה לכול הטוב שכתוב בתורה שמובטח לכולנו בבוא העת ואז רמז השטורמפיהרר לאחד הרשעים

בדרך זו, בקירוב, הלך הרמב"ן עה"ת בתחילת בראשית כב ובהמשך על פסוק יב.

12
עקידות יצחק לקריאה
כמו ההולך בחשכת הלילה אשר דרכו למשש ביד לבל יוכשל בדבר מה כן ימששו בעת הצהרים ור''ל אף בדבר המובן בתחילת המחשבה יהיה טח עיניהם מראות מהשכל ליבותם וכפל הדבר במ''ש
שאלות קשות על עקידת יצחק
גם טיב היחסים ביניהם שונה וכמעט נעדר תקשורת ישירה
ישיבת ההסדר ירוחם
ממונים על החיל, ללמדך שכל סירחון הדור תלוי בגדולים, שיש כוח בידם למחות
אולם הסוף לא בהכרח טוב אברהם הולך לקראת דבר-מה שהוא מבין שהוא עצמו לא מבין אותו, לא יודע אותו
למעשה אברהם עומד כאן בפני פרדוקס יצחק הוא הבן הממשיך את אברהם, הוא הנקרא זרע לענין הברכות שה' הבטיח לזרעו של אברהם "לזרעך אתן את-הארץ הזאת" שם יב,ז

האיש התנצר בצעירותו כדי לעשות קריירה במקצועו.

עקדת יצחק משתי נקודות מבט
רשעים ארורים אפילו לא קוראים רש"י על הפרשה, כי כתוב שם הסיבה לגלות ולכול הפורענות שבאה וגם הסיבה לעיקוב הגאולה פרשת מטות
ישיבת ההסדר ירוחם
נפילתה של איראן קרובה, וזהו עוד סימן ברור ומובהק לגאולה שתהיה בקרוב ממש ותיכף ומיד ממש
עקידות יצחק לקריאה
It says likewise: For though the Lord be high, yet regardeth He the lowly Ps