חוק אשראי הוגן. חוק אשראי הוגן

הצעת החוק באה בעקבות המלצותיה של הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי במקרים של הלוואה קצרת מועד, מאשר החוק לגבות עד 20% נוספים על רבית
לאחרונה אישרה הכנסת תיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, אשר יכונה "חוק אשראי הוגן" החוק אינו חל על הלוואות לתאגידים, על הלוואות ללא ריבית או על הלוואות בין קרובי משפחה

במסגרת החוק הוטלה הגבלה המהווה את תקרת ה"ריבית האזרחית", ריבית בנק ישאל +15%, וכן "ריבית פלילית" שהיא ריבית בנק ישראל +30%.

28
חוק אשראי הוגן 2018
חוק אשראי הוגן אמור בדיוק לטפל בסוגיות כאלה, אבל בבדיקה מול החברות נראה כי כל חברה כנראה מפרשת אותו כראות עיניה
חוק אשראי הוגן 2018
סייג לתחולת החוק סעיף 15 א לחוק המוצע קובע סייג לתחולת החוק לפיו הוראות סעיף 2 העוסק בעריכת חוזה בכתב ותיעוד הסכמת הלקוח, סעיף 3 העוסק בחובת גילוי, סעיפים 5 ב , 5 ג 1 ו- 5 ג 2 העוסקים בהגבלת שיעור העלות הממשית של האשראי, סעיפים 6 ב , 6 ג 1 ו- 6 ג 2 העוסקים בהגבלה על ריבית הפיגורים וסעיף 7 העוסק בהקדמת מועד הפירעון לא יחולו על מלווה יחיד שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק
חוק אשראי הוגן
לעניין האכיפה, נציין כי ריבית החורגת מהחוק עשויה לבוא לכדי עבירה פלילית
החוק עבר שינויים ותיקונים במהלך השנים, אך אלה היו מינוריים ולא באמת הביאו את השינוי המיוחל לתחום ההלוואות החוץ — בנקאיות, עד לשינוי האחרון — הוא חוק אשראי הוגן — שלמעשה הפך את החוק על פניו והציב את הצרכן בראש בנוסף, קובע החוק חובות גילוי שונות שיחולו על המלווים במטרה להגן על הצרכנים
בנוסף, סעיף 15 ד' לחוק אשראי הוגן העוסק בעונשין, קובע את שיעור הקנסות ומשך המאסר שניתן להטיל על מלווים העוברים על הוראות החוק הכל על חוק אשראי הוגן — במאמר שלפניכם

במסגרת החוק הוקנתה לשר האוצר סמכות לשנות את שיעורי הריביות הנ"ל, זאת בהסכמת נגיד בנק ישראל ובהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

26
חוק אשראי הוגן
כלומר, אף גוף מלווה לא יוכל לחרוג מריבית פיגורים הגבוהה מ-18%
חוק אשראי הוגן מסבך את חב' הסלולר עם ציוד הקצה
עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל וייחשב כהסכמה לו
חוק אשראי הוגן
על פי החוק החדש, ריבית פיגורים תהיה בטווח של עד 3%, המספר נקבע לפי שיעור העלות המרבית של האשראי כפול ב-1
ריביות אלו לא יחולו על הלוואה שניתנה לעוסק שלא לשימוש אישי, ביתי או משפחתי והיא מסוג ניכיון שטר שמשך מי שאינו הלווה או שניתנה כנגד המחאה של זכות לקבלת תשלום שאינה ניכיון שטר החוק מחדד את חובת עריכתו של הסכם הלוואה בכתב ומרחיב את חובות הגילוי שנקבעו כלפי הלווים, אשר כוללות בין היתר את שיעור הריבית, שיעור כלל התשלומים למלווה כגון עמלות, הצמדה למדד כלשהו ועוד
רובן של הוראות החוק, לרבות אלה הקובעות סנקציות פליליות ועיצומים כספיים, ייכנסו לתוקף בתום 15 חודשים ממועד פרסומו ברשומות נובמבר 2018 העונשים — עד שלוש שנות מאסר למי שגובה ריבית גבוהה מזו חוק אשראי הוגן קובע הגבלות, איסורים ואיזונים — לטובת הצרכן "חוק אשראי הוגן" הוא למעשה רשת של איזונים ובלמים למערכת הבנקאית שעד היום לא הייתה מוגבלת באחוזי הריביות שגבתה עבור , כך שניתן היה להיתקל במנעד נרחב של ריביות המתחילות ב — 5% ועשויות להגיע באופן חריג גם עד לכ — 20%, כאשר הממוצע הרווח בשוק הינו בערך ריבית בגובה של 7%

שלוש עבירות פליליות הקבועות בחוק הוספו כעבירות מקור לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000: כריתת חוזה הלוואה ללא מסמך בכתב או ללא כל הפרטים המהותיים במטרה להתחמק ממילוי אחר הוראות החוק; כריתת חוזה שהריבית הקבועה בו עולה על ה"ריבית הפלילית" וכן קבלת תשלום החורג מהתקרה שנקבעה.

חוק אשראי הוגן
לעניין זה יראו מלווה שנתן הלוואה למי שאינו קרוב משפחתו כמי שנתן הלוואה כדרך עיסוק
חוק אשראי הוגן
ריבית מקסימלית זאת נקבעת לפי ריבית בנק ישראל בשיעור של 0
חוק אשראי הוגן מסבך את חב' הסלולר עם ציוד הקצה
למידע נוסף ולשאלות בנושא חוק אשראי הוגן — השאר פרטיך בטופס שבאתר, והמומחים של יחזרו אליך במהירות האפשרית